Algemene afspraken en betalingsvoorwaarden

De algemene afspraken over inschrijvingen en betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in het schoolreglement van de Academies Haspengouw goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Truiden op 29 september 2014.

Hoofdstuk 4: Inschrijving en financiële bijdrage

Art. 10 (BK) /11 (MWD) :
De leerlingen worden ingeschreven vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar.


Art. 14: Inschrijvingsgelden
 • De inschrijving van een leerling is slechts definitief na het betalen van het wettelijk voorziene inschrijvingsgeld.
 • Een leerling betaalt het inschrijvingsgeld vastgelegd volgens de ministeriële bepalingen.
 • Inschrijvingsgelden worden betaald per studierichting. Een leerling kan één of meer vakken van dezelfde studierichting in een andere instelling volgen. De leerling betaalt geen inschrijvingsgeld indien hij kan bewijzen dat hij in de andere instelling reeds betaald heeft.
 • In geval van moeilijkheden tot betaling moet de leerling zich wenden tot de directie.
 • Een leerling kan worden geweigerd indien hij het gevraagde inschrijvingsgeld niet tijdig betaalt.
 • Het inschrijvingsgeld mag worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang en is dus fiscaal als dusdanig aftrekbaar. • Art. 15: Verminderd inschrijvingsgeld
  §1 Volgende personen en de personen die zij ten laste hebben, komen in aanmerking voor een verminderd inschrijvingsgeld als ze het daartoe vereiste document voorleggen:
  1° Werklozen: een attest afgeleverd door VDAB / RVA / FOREM / ONEM / actiris dat aantoont dat hij/zij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld,
  2° Leefloners: een officieel attest van het OCMW/CPAS of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of ‘rentebijslag’,
  3° Personen met een handicap: attest dat aantoont dat de leerling:
 • ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt,
 • ofwel een integratietegemoetkoming ontvangt
 • ofwel een verhoogde kinderbijslag ontvangt met een erkenning van ten minste 66% (minstens 4 punten op het criterium zelfredzaamheid),
  4° leerlingen ouder dan 17 jaar maar jonger dan 25 jaar krijgen automatisch het verminderd inschrijvingstarief op basis van hun leeftijd,
  5° Residenten van een gezinsvervangend tehuis of van een medisch-pedagogische instelling: een verklaring van de directie van deze instelling,
  6° Erkende politieke vluchtelingen: officieel attest dat aantoont dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft.
  Een persoon die ten laste is van een werkloze, leefloner, persoon met een handicap of erkend politiek vluchteling, moet ook een document ‘samenstelling van het gezin’ voorleggen dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.
 • §2 Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld:
  1° indien een ander lid van dezelfde leefeenheid (hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres) het inschrijvingsgeld reeds heeft betaald in dezelfde of in een andere academie voor deeltijds kunstonderwijs,
  2° voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere academie voor deeltijds kunstonderwijs.

  Art. 16: Opleidingscheques
  Leerlingen kunnen voor de betaling van het inschrijvingsgeld alleen een beroep doen op opleidingscheques voor werknemers voor opleidingen die passen in het persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. De leerling bezorgt aan de academie een attest ‘opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan’ dat is ingevuld door een erkende begeleidingsverstrekker en de VDAB.


  Art. 17: Sport- en cultuurcheques
  Leerlingen die van hun werkgever sport- en cultuurcheques ontvangen, kunnen deze gebruiken voor de betaling van hun inschrijvingsgeld.


  Art. 18: Extra bijdragen
  §1. Het schoolbestuur hanteert volgende bijkomende bijdragen voor de Academie Haspengouw [Podium]:
 • 8€ voor leerlingen die het volledige inschrijvingsgeld betalen;
 • 5€ voor leerlingen die recht hebben op het verminderd tarief;
 • 40€ voor leerlingen die het experiment Muzische Vorming volgen.


 • §2. Het schoolbestuur vraagt deze bijdrage voor kosten die worden gemaakt in het kader van de opleiding of om de opleiding te verlevendigen, zoals:
 • de aankoopprijs van een agenda, infobrochure, rapporten/attesten,
 • de aankoopprijs van materiaal en benodigdheden,
 • kopiekosten,
 • de kosten bij projecten en activiteiten.

 • Leerlingen die hun opleiding vóór 1 oktober van het lopende schooljaar wensen stop te zetten, kunnen een aanvraag doen tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
  Nadat het schoolbestuur het inschrijvingsgeld heeft doorgestort naar het Ministerie van Onderwijs/AgODi kan het inschrijvingsgeld niet meer terugbetaald worden.
  AgODi betaalt niet terug aan individuele leerlingen.